شیکر تا 15 کیلوگرم

 

Miniature_Shaker_KM_2_Akku

  • شیکر  با حرکت دورانی، مناسب برای عملیات در یخچا ل و انکوباتور

 

 

 

 

Dual_Action_Shaker_KL_2

  • با قابلیت تغییر از حرکت دورانی به حرکت رفت و برگشتی

 

 

 

 

Three_Dimensional_Shaker_TL_10

  • شیکر  با حرکت دورانی در سه جهت

 

 

 

Compact_Shaker_KS_15_A_control

  • شیکر برای کاربرد های مداوم با حرکت دورانی -کنترل دیجیتال