شیکر تا 30 کیلوگرم

 

Universal_Shaker_SM_30_C

  • با قابلیت تغییر از حرکت دورانی به حرکت رفت و برگشتی

 

 

 

 

Universal_Shaker_SM_30_C_control

  • شیکری با کنترل دیجیتالی و با قابلیت تغییر از حرکت دورانی به حرکت رفت و برگشتی

 

 

 

 

Hot_Plate_Shaker_SM_30_AT_control

  • شیکری با سینی حرارتی برای مخلوط کردن محیط کشت های سخت