شیکر تا 75 کیلوگرم

Barrel_Shaker_VKS_75_F_control

 

 80 rpm بشکه های عمودی یا افقی تا حجم 80 لیتر و تا سرعت