فرمانتور مواد جامد

Labfors-5-bioetoh

تخمیر و قند سازی همزمان

  • بیشترین استفاده برای:

مواد لینکو سلولزی مانند کاه گندم، ضایعات چوب و تفاله نیشکر

  • مزیت های عمده:

     - هیدرولیز و تخمیر همزمان

     - مخلوط سازی ایده آل

     - اضافه کردن آسان جامدات

     - SSF- کنترل دمای بهینه شده

     - کنترل بهینه پروسه ها

  •  کاربردها:

     - تحقیق و توسعه در بخش تولید اتانول لیگنوسلولزی

     - گسترش پروسه SSF 

Terrafors-is

  • این فرمانتور برای فرمانتاسیون مواد جامد یا نیمه جامد مثل خاک، کمپوست، انواع  روغن، و برای ایزولاسیون ترموفیل ها، تولید آنزیم و ...مناسب می باشد.
  • قابل استفاده برای تحقیقات داروسازی، سوخت زیستی، زیست پالایی، جداسازی ترموفیل ها، تولید آنزیم ها و رنج وسیعی از کاربردها

 

  • بیشترین استفاده برای:

     - جامدات

     - نیمه جامدات

     - مایعات

  • مزیت های کلیدی :

     - طراحی فشرده برای کاربرد در آزمایشگاه

     - استریلیزاسیون اتوماتیک in situ  

     - وسل با حجم کلی 15 لیتر

     - کنترل موضعی ساده و مستقیم

     - مانیتورینگ با آنالیز گاز خروجی

  • پارامترهای استاندارد :

     - دما (شامل استریلیزاسیون in situ)

     - تغذیه

     - جریان گاز

    - حجم های کاربردی: 3-4 کیلوگرم جامدات و نیمه جامدات یا 7 لیتر مایعات