Konica Minolta

 

 

کلروفيل متر SPAD-502

اين دستگاه پرتابل با طراحی خاص، محتوی کلروفيل موجود در برگ گياهان مختلف را سنجش می کند و از این طریق درافزايش کمي وکيفی محصولات زراعی و باغی بسیار موثر است
از آنجایی که محتوی کلروفیل با مقدار نیتروژن در دسترس گیاه ارتباط مسقیم دارد می تواند در کاهش یا عدم کاربرد نیتروژن غیر ضروری موثر واقع شود (مدیریت کود) و در نتیجه  منجر به  بهينه کردن شرايط تغذيه ای گياه، و کاهش اثرات تخریبی نیتروژن در اکوسیستم شود.

بدون آسیب به گیاه

اين دستگاه بسيار کوچک (جيبی) و سبک ( تنها 225  گرم  بدون باتری) و پرتابل می باشد. 
کاربری بسيارآسانی دارد و تنها با قراردادن برگ در گیره آن و بدون جدا کردن برگ  محتوی کلروفيل آن را اندازه گیری می گيرد.

ضد آب
اين دستگاه درمقابل آب بسيارمقاوم است پس می توان حتی دربارندگی هم از آن استفاده نمود

 

سطح سنجش کوچک

ناحيه اندازه گيری 2mm×3mm است، بنابر اين امکان اندازه گيری برگهای بسيار کوچک نیز فراهم شده است.


دقت بالا

دقت اين دستگاه 1± واحد  SPAD برای برگ های گياه برنج است.

 

دیتا مموری

مجهز به حافظه ای است که 30 اندازه گيری را نگهداری می کند. می توان به اطلاعات ذخيره شده رجوع کرد و يا پس از استفاده آنها را پاک نمود. ضمناً اين ابزار بطور اتوماتيک ميانگين دیتا  را محاسبه می کند. يک قطعه استاندارد (شاخص) همراه دستگاه ارائه می شود تا کاربر در مواقع مورد نيازاز صحت کارکرد دستگاه پس از تستهای فراوان اطمينان حاصل کند. 


نمایش گراف روند داده ها

تغییرات در داده های سنجش شده قابل پایش است و مقادیر غیر نرمال در یک نگاه مشخص می شوند. همچنین فاصله بين دو اندازه گيری کمتر از 2 ثانيه است

 

مقرون به صرفه

یکی از عمده ترین موارد قابل توجه در رابطه با SPAD-502 قيمت بسيارپایین آن در مقایسه با سایر سیستم های مشابه اندازه گیری کلروفيل گياه می با شد. 

جهت کسب اطلاعات بيشتر می توانيد به آدرس www.konicaminolta.com.sg مراجعه نماييد.