هموژنایزر

Homogenizer_HO_4_A

  • هموژنايزر (Homogenizer HO 4/A) قدرتمند با امکانات مختلف و با سرعتی تا    35000rpm ، برای خردکردن انواع بافت های گياهی و جانوری (خشک یا در سوسپانسیون)
  • مناسب برای انواع مواد چرب، ترد و شکننده، مرطوب و فیبری